Kapat Ikon
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca, Aktaş Eğitim Vakfı ("AKEV") olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

KVKK uyarınca, AKEV ile paylaştığınız kişisel verileriniz, aşağıda örneklenen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda örneklenen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır;

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

AKEV tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; kurucularımıza ve yetkili organlarımıza, iştiraklerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti aldığımız firmalara ve hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

AKEV tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere de aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

AKEV tarafından yukarıda 'Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı' bölümünde örneklendirilen amaçların sağlanması için KVKK'da öngörüler şartlar çerçevesinde doğrudan bursiyer adaylarından, tedarikçilerden, iş ortaklarından, iştiraklerden, resmi kurumlardan ve diğer fiziki ortamlardan Kişisel Veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile dolaylı olarak da toplanabilmektedir.

KKVKK Uyarınca Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri Sahibi olarak KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:

Yukarıdaki haklardan birini kullanmak üzere taleplerinizi aşağıdaki adreslerden birine iletmeniz durumunda, talebiniz Şirketimiz tarafından en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır;

Posta adresi       : Ovaakça Santral Mh. 9.Çalışkan Sk. No:1-1/A-1/B Osmangazi/BURSA

E- posta adresi   : info@aktasegitimvakfi.com

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.