Green Energy Groupe (Група "Зелена енергия")

Green Energy (Зелена енергия)”  „Акташ”

Бързото нарастване на населението в световен мащаб, развитието на науката и технологиите се отразява на повишаването на нивото на индустрията и на стандарта на живот с всеки изминал ден увеличава необходимостта от енергия  и нейното използване. Значителна част от енергията, която се консумира, се набавя от източници като въглища, нефт и полезни изкопаеми. Този вид енергия е с ограничен капацитет  и причинява значително замърсяване, което днес е един от най-сериозните проблеми на света. Именно поради тази причина повечето страни от една страна разработват програми за икономия на енергия и за формите на използване на енергийните източници, а от друга страна активизират дейността си за проучване и развитие  на възобновяеми, природосъобразни, чисти и устойчиви енергийни източници.

АКТАШ ХОЛДИНГ определя като стратегическа цел своето перструктуриране и изгражда  „Стратегическа група  Green Energy (Зелена енергия)” .

АКТАШ ХОЛДИНГ, чрез развойната си дейност, планира да осъществи многостранна дейност свързана със Зелената енергия.

Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..